A- A A+
headerfonds

Risicofactoren voor (voorstadia van) baarmoederhalskanker bij SLE: longitudinaal onderzoek in het SLE-cohort Amsterdam

Stichting NVLE Fonds subsidieert dit zesmaandelijkse onderzoek dat in januari 2020 zal starten onder leiding van Dr. Irene E.M. Bultink, reumatoloog Amsterdam UMC, locatie VUmc.


Achtergrond van het onderzoek

Vrouwen met SLE hebben een verhoogd risico op het krijgen van (voorstadia) van baarmoederhalskanker, ook wel 'cervicale neoplasie' genoemd, ten opzichte van vrouwen in de algemene bevolking *1. Meerdere factoren kunnen hierbij een rol spelen: verhoogd risico op infectie met hoog-risico Humaan Papilloma Virus (HPV) bij patiënten met SLE (een bekende belangrijke risicofactor voor baarmoederhalskanker), andere SLE-gerelateerde variabelen (o.a. ziekteduur en ziekte-ernst), demografische variabelen, omgevingsvariabelen (m.n. roken), en behandeling met immunosuppressieve medicatie. Bij vroegtijdige opsporing van voorstadia van baarmoederhalskanker is behandeling mogelijk, waardoor in 80-90% van de gevallen het ontstaan van baarmoederhalskanker voorkomen kan worden *2. Het opsporen van (voorstadia) van baarmoederhalskanker is mogelijk door deelname aan het bevolkingsonderzoek, dat in Nederland aan alle vrouwen in de leeftijdsgroep 30-60 jaar elke 5 jaar wordt aangeboden.


Doelstelling van het onderzoek

  1. Onderzoek naar de incidentie van cervicale neoplasie, en

  2. Onderzoeken welke variabelen (demografische, ziektegerelateerde, medicatiegebruik gerelateerde en omgevings variabelen) geassocieerd zijn met het optreden van cervicale neoplasie bij vrouwen met SLE die participeren in het SLE-cohortonderzoek Amsterdam.

Door het identificeren van factoren die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op het ontwikkelen van cervicale neoplasie bij vrouwen met SLE, kunnen subgroepen van patiënten geïdentificeerd worden, die mogelijk in aanmerking komen voor frequentere screening en/of starten van screeningsonderzoek naar HPV-infectie en/of (voorstadia van) baarmoederhalskanker op jongere leeftijd dan 30 jaar. Voorts kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden voor voorlichting aan SLE patiënten en behandelend artsen en (zo nodig) voor het aanpassen van bestaande richtlijnen voor de behandeling van patiënten met SLE.


SLE-cohortonderzoek Amsterdam

Het SLE-cohortonderzoek Amsterdam is een longitudinaal observationeel onderzoek, dat in 2007 is gestart en waar in oktober 2019 in totaal 267 SLE patiënten aan deelnemen. Inclusiecriteria voor deelname zijn: diagnose SLE volgens de gereviseerde American College of Rheumatology (ACR) criteria *3, leeftijd 18 jaar of ouder bij inclusie en door de patiënt ondertekend informed consent. Het protocol van het SLE-cohortonderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van Amsterdam UMC, locatie VU medisch centrum in Amsterdam (studienummer: NL 17200.029.07). Patiënten die deelnemen aan het cohortonderzoek worden één maal per jaar onderzocht, waarbij demografische gegevens, ziektegerelateerde variabelen (ziekteduur, ziekteactiviteit, orgaanschade), omgevingsvariabelen (o.a. rookgedrag) en gegevens over complicaties (o.a. optreden van cervicale neoplasie) en deelname aan bevolkingsonderzoek worden vastgelegd. In augustus 2018 waren van 170 vrouwelijke SLE patiënten, die participeren in het cohortonderzoek, volledige follow-up gegevens betreffende demografische gegevens, ziektegerelateerde variabelen, rookgedrag, medicatiegebruik, opgetreden cervicale neoplasie en deelname aan bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker beschikbaar.


Dataverzameling voor deze studie omvat

  • Demografische gegevens: leeftijd, etniciteit

  • Ziektespecifieke gegevens: leeftijd waarop diagnose SLE is gesteld, ziekteduur, orgaanschade

  • Omgevingsfactoren: roken (aantal pakjaren)

  • Medicatiegebruik: actueel gebruik en gebruik in het verleden van: (hydroxy)chloroquine, corticosteroïden, azathioprine, methotrexaat, mycofenolaat mofetil, leflunomide, cyclofosfamide, ciclosporine, rituximab, belimumab

  • Cervicale neoplasie: optreden van cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) of cervixcarcinoom (baarmoederhalskanker) sinds de diagnose SLE


Statistische analyses:

Deze zullen verricht worden met behulp van descriptieve statistiek en een multivariabel logistisch regressiemodel, waarmee onderzocht zal worden welke demografische, ziekte-gerelateerde, medicatiegebruik gerelateerde en omgevings variabelen geassocieerd zijn met het optreden van cervicale neoplasie. Alle statistische analyses zullen uitgevoerd worden met behulp van het programma SPSS statistics versie 22.


Tijdschema onderzoek

Uitbreiden en completeren databestand   1 maand

Statistische analyses en interpretatie         3 maanden

Schrijven manuscript                                  2 maanden

Startdatum onderzoek: 1-1-2020; einddatum onderzoek: 30-6-2020


Referenties

*1. Zard E, Arnaud L, Mathian A, et al. Increased risk of high grade cervical squamous intraepithelial lesions in systemic lupus erythematosus: A meta-analysis of the literature. Autoimmunity Reviews 2014;13:730-5.

*2. www.rivm.bl/home/documenten/factsheet bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2018

*3. Hochberg MC. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1997;40:1725.

Like ons op Facebook
en blijf op de hoogte van
alle activiteiten van 
Stichting NVLE Fonds